ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה יואב

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

להלן טלפונים לבירור  08-8500705

להלן מדיניות הועדה למתן הקלות

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 2016

תקנות התכנון והבנייה (התקנת מיתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית)

home_pic
  

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.