הסדר מותנה

תיקון 66 לחוק - סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( תשמ"ב - 1982 , נועד לאפשר
במקרים המתאימים דרך חלופה להעמדת חשוד לדין בבית המשפט וזאת על -ידי
סגירת תיק ב- "הסדר מותנה" .


"הסדר מותנה" הינו הסכם משפטי שנחתם בין תובע הועדה לבין התושב.
במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו, מודה התושב/חשוד בביצוע העובדות המהוות
עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שיפורטו בו .


אם יעמוד התושב בתנאים שנקבעו בהסדר, התביעה תמנע מהגשת כתב אישום נגדו
והתיק הפלילי ייסגר בעילת "סגירה בהסדר" .
התושב/חשוד יכול לא להסכים להסדר ולסרב לקבלו או תנאי מתנאיו, אך במקרה
שכזה יכול ויתנהל התיק בדרך של הגשת כתב אישום לבית המשפט .


אם יגובש וייחתם הסדר עם התושב/חשוד, אולם לא ימלא התושב/חשוד אחר כל
תנאי ההסדר או מקצתם, כפי שנקבע בהסדר, יועבר התיק ליחידת התביעה לניהול
הליך פלילי בבית המשפט על דרך של הגשת כתב אישום .


יתרונות עיקריים לאימוץ ההסדר על ידי התושבים/חשודים בעבירות על חוקי
התכנון והבניי ה
הימנעות מההשלכות הטבעיות הקשורות בניהול הליך משפטי בבית המשפט, עינוי
דין וכתם שידבק בנאשם במקרה של הרשעה בדין.


חשוב
בהתאם להוראות החוק, ההסדרים המותנים המאושרים והחתומים מפורסמים
באתר האינטרנט העירוני רק לאחר שהתושב/חשוד יקיים את תנאי ההסדר והתיק
ייסגר סופית, וזאת בשימת לב למחיקת כל פרט שיכול להביא לזיהויו של
התושב/חשוד .