טפסים ונהלים

נהלים

נוהל הגשת בקשה להיתר

הנחיות פתיחת בקשה למידע תכנוני

הנחיות פרסום הקלות ושימושים חורגים

הנחיות מפת מדידה

המגוון הביולוגי - מכתב ישום לוועדות המקומיות

שיקולי המגוון הביולוגי - שירותי המערכת האקולוגית ושילובם בתכנון

מענה גנרי של פקיד היערות - מכתב חכם

כללים להכנת סקר עצים

הנחיות למקבל היתר הבנייה

תנאי סף להגשת תוכניות מתאר

הנחיות גידור ושילוט

הנחיות המועצה למתכנן - סלוק פסולת

דרכי קשר פיקוד העורף

נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

מדיניות פיקוד העורף בדבר פטור מהקמת מקלט

הנחיות משרד חקלאות להקמת מבנים חקלאיים


טפסים

בקשה לתעודת גמר

הזמנת תצלום אויר - מרכז מיפוי ישראל

הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים

התחייבות לפינוי פסולת

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

תצהיר מתכנן השלד - טופס 9

תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין

טופס להגשת חישובים סטטיים

הצהרה על הגשת תוכנית סניטרית

הצהרה על הגשת תוכנית סניטרית ואישור הקיבוץ.

תצהיר לעניין סידורי כבאות יואב

הנחיות לפינוי אסבסט

מידע למבקשים להסיר אסבסט

טופס דיווח אסבסט

הנחיות להסרת אסבסט - עד 50 מ"ר